.
Director: Shaohua He
Producer: Sherry Yang
Cinematograph
er: Roman Zhang
Editor: Xian
g Li
Sound designer: Yuanhua Wang
Production designer: Yufan Chai
Colorist: Haobo Wang
.

You may also like