(Stills from dailies. Grading in progress)
·
Dir: Si Dai
Producer: Mai, Re, Shaopeng
PD: Blu, Fang Cheng
DP: PT Wang
·
Shot on Alexa 35 + Cooke Panchro/i Classic

You may also like